banner
Wezwanie do zapłaty - Vademecum

wezwanie do zapłaty wzórCzasami zdarza się, że osoba zobowiązana do zapłaty pieniędzy opóźnia się z realizacją umówionego obowiązku, gdy upływa uzgodniony termin do jego zapłaty, zniecierpliwiony i zaniepokojony o swoją należność wierzyciel powinien wystosować do dłużnika tzw. wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty ma na celu zdyscyplinować niesolidnego dłużnika i przymusić do wykonania obowiązku, by uniknąć tym samym drogi sądowej.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

  1. Oznaczenie wierzyciela i dłużnika. Konieczne jest wskazanie, kto i od kogo dochodzi spełnienia obowiązku.
  2. Wskazanie źródła z jakiego wynika obowiązek ciążący na dłużniku. Może to być np. umowa, faktura. Źródło powinno być dostatecznie dokładnie oznaczone. Dodatkowo można wskazać numer faktury i jej datę wystawienia.
  3. Określenie kwoty z jaką dłużnik zalega wraz z ewentualnymi odsetkami.
  4. Termin, po którym płatność stała się wymagalna. Chodzi tutaj o dzień następujący po tym, do którego dłużnik miał dokonać zapłaty.
  5. Rachunek bankowy do dokonania płatności – element oczywisty ze względów praktycznych.
  6. Termin, w którym dłużnik powinien uregulować należność. W tym zakresie istnieje zasadniczo dowolność, jednak w praktyce najczęściej wyznacza się okres: 3, 7, 14, 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin można określić również konkretną datą. W każdym przypadku trzeba mieć na uwadze realne możliwości dłużnika. Tytułem przykładu - wyznaczenie osobie zalegającej z zapłatą 100 tys. złotych terminu 3 dni do jej uregulowania trudno uznać za uwzględniające realia, a surowość w określeniu terminu nie sprzyja rozwiązaniu problemu.
  7. Dolegliwości przewidziane w stosunku do dłużnika, jeżeli nie dostosuje się do wezwania i nie dokona zapłaty w oznaczonym terminie. Chodzi to chociażby o odsetki czy skierowanie sprawy na drogę sądową.
  8. Podpis wierzyciela.
  9. *Wezwanie powinno być odpowiednio stonowane. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że nie każde opóźnienie jakiego dopuszcza się druga strona musi wynikać ze złej woli, ale chociażby z przeoczenia i jeśli chcemy przypomnieć aczkolwiek zachować współpracę z inną firmą - wezwanie pownno być odpowiednio stonowane w zależności od stopnia przewinienia.
wezwanie do zapłaty motto

W jakiej formie powinno zostać sporządzone?

Prawo nie przewiduje wymogu sporządzenia wezwania do zapłaty na piśmie. Oznacza to, że zdyscyplinować dłużnika można również e-mailem, SMSem czy telefonicznie. Niemniej jednak za zachowaniem formy pisemnej przemawiają względy dowodowe. Dłużnik może bowiem zaprzeczać otrzymanemu SMSowi lub twierdzić, że wiadomość e-mail została uznana za SPAM, zaś samej rozmowy w zakresie merytorycznym może przeczyć. W przypadku nadania wezwania do zapłaty w formie pisemnej za potwierdzeniem nadania czy odbioru - jesteśmy w stanie wszystkie te twierdzenia wykluzcyć.