Odsetki - podstawa prawna


Art. 359 kodeks cywilny - źródła i wysokość odsetek
§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.
§ 2(1). Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
§ 2(2). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.
§ 2(3). Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.
§ 3. (uchylony).
§ 4. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski wysokość odsetek ustawowych.

Art. 481 kodeks cywilny - Odsetki za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych
§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
§ 2(1). Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).
§ 2(2). Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.
§ 2(3). Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.
§ 2(4). Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.
§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Art. 482 kodeks cywilny - Zakaz anatocyzmu (naliczania odsetek od zaległych odsetek)
§ 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.
Od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość:
  1. odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym;
  2. odsetek za opóźnienie to 7% w stosunku rocznym.

Rodzaj odsetek

Zasady obliczania

Wysokość*

odsetki ustawowe(art. 359 kc)

stopa referencyjna NBP + 3,5 pkt. proc.

5%

odsetki maksymalne(art. 359 § 2 prim. kc)

2 x odsetki ustawowe

10%

odsetki ustawowe za opóźnienie(art. 481 § 2 kc)

stopa referencyjna NBP + 5,5 pkt. proc.

7%

maksymalne odsetki umowne za opóźnienie(art. 481 § 2 pima kc)

2 x odsetki ustawowe za opóźnienie

14%

odsetki  ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

stopa referencyjna NBP + 8 pkt. proc.

9,5%

*czerwiec 2016 r.


(Historycznie) Odsetki ustawowe od - do
stawka
16.04.1998 - 31.01.1999
0.33
01.02.1999 - 14.05.1999
0.24
15.05.1999 - 31.10.2000
0.21
01.11.2000 - 14.12.2001
0.3
15.12.2001 - 24.07.2002
0.2
25.07.2002 - 31.01.2003
0.16
01.02.2003 - 24.09.2003
0.13
25.09.2003 - 09.01.2005
0.1225
10.01.2005 - 14.10.2005
0.135
15.10.2005 - 14.12.2008
0.115
15.12.2008 - 22.12.2014
0.13
23.12.2014 - 31.12.2015
0.08


Kodeks cywilny (strona sejmu)

skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odszkodowanie
Wygrywamy dla naszych klientów wysokie odszkodowania


Uzyskaj wysokie odszkodowanie. Ubezpieczyciel zanizył szkodę? Czujesz się niezadowolony?
Zajrzyj tu.