Towarzystwa Ubezpieczeniowe klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne)


Numer wpisu: 6422
Data wyroku: 2016-01-21
Compensa Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie
"Za odpowiednie zabezpieczenie statku na otwartej przestrzeni uwa偶a si臋 umocowanie go na linie cumowniczej o 艣rednicy wynosz膮cej co najmniej 8 mm i uzale偶nionej od wielko艣ci 艂odzi do trwa艂ego s艂upka, zaczepy na przystani lub te偶 innego sta艂ego punktu dr贸g wodnych; umocowanie powinno by膰 zamkniete na k艂贸dk臋 zapadkow膮 lub inny tego typu zamek"
Numer wpisu: 6237
Data wyroku: 2014-04-10
HDI-Gerling 呕ycie Towarzystwo Ubezpiecze艅 sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"艢wiadczenie z tytu艂u hospitalizacji przys艂uguje maksymalnie za okres 90 (dziewi臋膰dziesi臋ciu) dni w ka偶dym rocznym okresie ubezpieczenia"
Numer wpisu: 6169
Data wyroku: 2015-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecz艅 Ergo Hestia S.A. w Sopocie
"Ergo Hestia nie odpowiada tak偶e za szkody powsta艂e: podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikaj膮ce z naturalnego zu偶ycia) lub spowodowane wstrz膮sami na nier贸wno艣ciach dr贸g albo b臋d膮ce nast臋pstwem korozji lub wad fabrycznych, a tak偶e b臋d膮cymi nast臋pstwem nienale偶ycie przeprowdzonych wcze艣niejszych napraw"
Numer wpisu: 6044
Data wyroku: 2012-06-12
BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie S.A. w Poznaniu
"W okresie sze艣ciu miesi臋cy od rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej, Zak艂ad Ubezpiecze艅 nie ponosi odpowiedzialno艣ci i jest zwolniony z obowi膮zku wyp艂aty 艣wiadczenia nale偶nego z tytu艂u 艣mierci Ubezpieczonego, je偶eli zdarzenie to nast膮pi po艣rednio lub bezpo艣rednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed obj臋ciem Ubezpieczonego ochron膮 ubezpieczeniow膮"
Numer wpisu: 5989
Data wyroku: 2014-09-11
"Compensa Towarzystwo Ubezpiecze艅 Sp贸艂ka Akcyjna Vienna Insurance Group" S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"COMPENSA nie odpowiada za szkody, b臋d膮ce nast臋pstwem zdarze艅 powsta艂ych na skutek kradzie偶y pojazdu, jego cz臋艣ci lub wyposa偶enia dodatkowego, je偶eli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono nale偶ycie kluczyk贸w lub innego urz膮dzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpiecze艅 przeciw-kradzie偶owych i urz膮dzenia te zosta艂y utracone lub skopiowane, a tak偶e gdy nie zabezpieczono nale偶ycie dokument贸w pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, je偶eli tak膮 wydano na ubezpieczony pojazd), chyba 偶e pojazd zosta艂 utracony wskutek rozboju"
Numer wpisu: 5988
Data wyroku: 2013-09-10
"Compensa Towarzystwo Ubezpiecze艅 Sp贸艂ka Akcyjna Vienna Insurance Group" S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"W przypadku szkody polegaj膮cej na kradzie偶y pojazdu, Compensa wyp艂aci odszkodowanie, je偶eli ubezpieczaj膮cy (…) przeka偶e Compensie dow贸d rejestracyjny pojazdu i kart臋 pojazdu, o ile by艂a wydana na ubezpieczony pojazd albo dow贸d dopuszczenia pojazdu do ruchu, chyba 偶e zosta艂y utracone na skutek rozboju lub wymuszenia rozb贸jniczego"
Numer wpisu: 5711
Data wyroku: 2013-03-07
Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. w Warszawie
"Ubezpieczony, przyst臋puj膮c do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadz膮cych w kraju sta艂ego miejsca zamieszkania i za granic膮 z obowi膮zku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyra偶a zgod臋 na udost臋pnienie dokumentacji medycznej przedstawicielom Signal Iduna"
Numer wpisu: 5608
Data wyroku: 2012-01-09
"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie" S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"L.p. 11
Rodzaj op艂aty:
Likwidacyjna za realizacj臋 wykupu 艣rodk贸w pochodz膮cych z Rachunku Podstawowego:
Wysoko艣膰 op艂aty:
w I Roku Polisowym 100%
w II Roku Polisowym 100%
w III Roku Polisowym 70%
w IV Roku Polisowym 60%
w V Roku Polisowym 50%
w VI Roku Polisowym 40%
w VII Roku Polisowym 30%
w VIII Roku Polisowym 20%
w IX Roku Polisowym 10%
w X Roku Polisowym 5%
Cz臋stotliwo艣膰 pobierania op艂aty:
Jednorazowo ze Stanu Rachunku Podstawowego,w przypadku realizacji wykupu Polisy"
Numer wpisu: 5574
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
"RODZAJ LIMITU
6. Minimalna wysoko艣膰 wyp艂aty z rachunku lokacyjnego: 1 000 z艂"
Numer wpisu: 5573
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
"RODZAJ LIMITU
5. Minimalna wysoko艣膰 wyp艂aty z rachunku g艂贸wnego: 1 000 z艂"
Numer wpisu: 5572
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
"Art.31 WYP艁ATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO
6. Wyp艂ata z rachunku lokacyjnego nast膮pi nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o wyp艂at臋"
Numer wpisu: 5571
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
"Art.31 WYP艁ATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO
5. Minimalna wysoko艣膰 wyp艂aty z rachunku lokacyjnego okre艣lona jest w Tabeli limit贸w i op艂at"
Numer wpisu: 5570
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
"Art. 30 WYP艁ATA Z RACHUNKU G艁脫WNEGO
12. Wyp艂ata z rachunku g艂贸wnego nast膮pi nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od otrzymania wniosku przez Ubezpieczyciela"
Numer wpisu: 5569
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
"Art. 30 WYP艁ATA Z RACHUNKU G艁脫WNEGO
9. Kolejna wyp艂ata z rachunku g艂贸wnego, dokonana na zasadach okre艣lonych w ust. 3, mo偶e nast膮pi膰 nie wcze艣niej, ni偶 po up艂ywie 12 miesi臋cy od dnia dokonania ostatniej wyp艂aty"
Numer wpisu: 5568
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
"Art. 30 WYP艁ATA Z RACHUNKU G艁脫WNEGO
6. Kwota wyp艂aty z rachunku g艂贸wnego nie mo偶e by膰 mniejsza od kwoty zawartej w Tabeli limit贸w i op艂at, obowi膮zuj膮cej w dniu akceptacji wniosku o tak膮 wyp艂at臋, a jednocze艣nie nie mo偶e by膰 wi臋ksza od kwoty ustalonej na podstawie postanowie艅 ust.7"
Numer wpisu: 5567
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
"Art. 30 WYP艁ATA Z RACHUNKU G艁脫WNEGO
3. Wyp艂ata z rachunku g艂贸wnego nast臋puje na wniosek Ubezpieczaj膮cego i jest uzale偶niona od dokonania przez Ubezpieczyciela oceny wp艂ywu takiej wyp艂aty na kontynuacj臋 umowy g艂贸wnej"
Numer wpisu: 5544
Data wyroku: 2012-08-24
MTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze艅 sp贸艂ka akcyjna z siedzib膮 w Sopocie
"Na wysoko艣膰 uszczerbku na zdrowiu maj膮 wp艂yw tak偶e: 2) doznanie kilka rodzaj贸w trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku MTU wyp艂aca 艣wiadczenie wy艂膮cznie za ten uszczerbek, kt贸remu przypisana jest najwy偶sza warto艣膰 procentowa – zgodnie z tabel膮 przedstawion膮 w par. 34 ust. 1 pkt. 3)
Numer wpisu: 5224
Data wyroku: 2012-08-24
Pramerica 呕ycie Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji Sp贸艂ka Akcyjna w Warszawie
"Pisma kierowane do Ubezpieczaj膮cego, Ubezpieczonego lub Uposa偶onego pod ich ostatni znany Pramerica 呕ycie TUiR S.A. adres korespondencyjny uwa偶a si臋 za dor臋czone i wywieraj膮ce skutki prawne po up艂ywie 30 dni od daty wys艂ania"
Numer wpisu: 4797
Data wyroku: 2013-03-25
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji Warta Sp贸艂ka Akcyjna w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂anie dostawc贸w i ewentualne nie dor臋czenie upomink贸w do Agencji"
Numer wpisu: 4744
Data wyroku: 2012-09-28
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji Warta S.A. w Warszawie
"Wszelkie spory wynik艂e z tytu艂u wykonywania zobowi膮za艅 zwi膮zanych z Promocj膮 b臋d膮 rozstrzygane przez s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Organizatora konkursu"
Numer wpisu: 4633
Data wyroku: 2012-06-04
"Aegon Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie" S.A. z siedzib膮 w Warszawie
鈥濷p艂ata likwidacyjna pobierana jest w wysoko艣ci wskazanej w tabeli poni偶szej:
Rok Polisowy, w kt贸rym jest pobierana op艂ata likwidacyjna od 艣rodk贸w wyp艂acanych z Subkonta Sk艂adek Regularnych:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wysoko艣膰 op艂aty likwidacyjnej stanowi膮ca procent 艣rodk贸w wyp艂acanych z Subkonta Sk艂adek
100%
100%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Numer wpisu: 4632
Data wyroku: 2012-06-04
"Aegon Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie" S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"Op艂ata likwidacyjna pobierana z Subkonta Sk艂adek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Ca艂kowit膮 Wyp艂at膮, w razie wyga艣ni臋cia Umowy Ubezpieczenia [鈥 oraz tej cz臋艣ci Cz臋艣ciowej Wyp艂aty z Subkonta Sk艂adek regularnych, kt贸ra powoduje, 偶e Warto艣膰 Subkonta Sk艂adek Regularnych staje si臋 ni偶sza od kwoty odpowiadaj膮cej Statusowi Polisy Op艂aconej przed wskazan膮 poni偶ej Rocznic膮 Polisy, w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
do dnia poprzedzaj膮cego 1. Rocznic臋 Polisy – 100,0%
od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzaj膮cego 3. Rocznic臋 Polisy – 80,0%
od 3 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzaj膮cego 4 Rocznic臋 Polisy – 70,0%
od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzaj膮cego 5 Rocznic臋 Polisy – 60,0%
od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzaj膮cego 6 Rocznic臋 Polisy – 50,0%
od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzaj膮cego 7. Rocznic臋 Polisy – 40.0%
od 7. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzaj膮cego 8. Rocznic臋 Polisy – 30,0%
od 8 Rocznicy Polsy do dnia poprzedzaj膮cego 9. Rocznic臋 Polisy – 20,0%
od 9. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzaj膮cego 10. Rocznic臋 Polisy – 10,0%
od 10. Rocznicy Polisy – 0%"
Numer wpisu: 4631
Data wyroku: 2012-06-04
"Aegon Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie" S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"W razie odst膮pienia od umowy Ubezpieczenia Towarzystwo zwraca Ubezpieczaj膮cemu Warto艣膰 Rachunku Ubezpieczaj膮cego, ustalon膮 wed艂ug wyceny Jednostek Uczestnictwa najp贸藕niej z dziewi膮tego Dnia Wyceny po dniu zaakceptowania przez Towarzystwo o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy Ubezpieczenia, zwi臋kszon膮 o pobranie op艂aty, wskazane w 搂 18 ust. 1 pkt. 1-6"
Numer wpisu: 4157
Data wyroku: 2011-05-25
Europejskie Centrum Odszkodowa艅 S.A. w Legnicy
"W przypadku rozwi膮zania umowy przez Zleceniobiorc臋 z powodu naruszenia przez Zleceniodawc臋 postanowie艅 搂 2 ust. 1, zap艂aci On Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysoko艣ci okre艣lonej 搂 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy" (搂 4 ust.3)
Numer wpisu: 4156
Data wyroku: 2011-05-25
Europejskie Centrum Odszkodowa艅 S.A. w Legnicy
"W razie w膮tpliwo艣ci przyjmuje si臋, 偶e ka偶de uzyskanie odszkodowania z tytu艂u okre艣lonego w 搂 1 od dnia podpisania niniejszej umowy jest wynikiem dzia艂a艅 Zleceniobiorcy i stanowi podstaw臋 do naliczania wynagrodzenia w wysoko艣ci, okre艣lonej w 搂 3 ust. 3 i 4 umowy" (搂 3 ust. 5)
Numer wpisu: 3979
Data wyroku: 2012-08-24
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpiecze艅 sp贸艂ka akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
"HDI nie odpowiada za szkody: (…) polegaj膮ce na kradzie偶y pojazdu w przypadku, gdy poszkodowany nie przed艂o偶y HDI – nie p贸藕niej ni偶 do nast臋pnego dnia roboczego po zg艂oszeniu szkody – 艂膮cznie: a) w przypadku pojazdu podlegaj膮cego rejestracji: dowodu rejestracyjnego tego pojazdu i karty pojazdu – je偶eli zosta艂a wydana, b) kluczyk贸w s艂u偶膮cych do otwarcia pojazdu lub jego uruchomienia w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, c) kluczyk贸w/sterownik贸w do urz膮dze艅 przeciwkradzie偶owych w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, d) dokument贸w potwierdzaj膮cych zamontowanie urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych przed kradzie偶膮 (karta gwarancyjna, rachunki) lub za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego sprawno艣膰 tego urz膮dzenia wystawionego przez specjalistyczny zak艂ad instalacyjny, e) dokument贸w zakupu pojazdu wymienionych we wniosku o zawarcie ubezpieczenia w przypadku, gdy ubezpieczaj膮cy posiada pojazd kr贸cej, ni偶 3 lata (…)"
Numer wpisu: 3938
Data wyroku: 2012-02-21
InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. Vienna Insurance Group z siedzib膮 w Warszawie
"Je偶eli Ubezpieczaj膮cy/Ubezpieczony zmieni艂 siedzib臋 lub adres i nie zawiadomi艂 o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczaj膮cego/Ubezpieczonego, uwa偶a si臋 za dor臋czone i wywo艂uj膮ce skutki prawne od chwili, w kt贸rej zosta艂oby dor臋czone, gdyby Ubezpieczaj膮cy/Ubezpieczony nie zmienil siedziby lub adresu"
Numer wpisu: 3834
Data wyroku: 2011-10-07
AEGON Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Sp贸艂ka Akcyjna w Warszawie
鈥濷p艂ata likwidacyjna jest pobierana w wysoko艣ci wskazanej w tabeli poni偶szej:
Rok Polisowy, w kt贸rym jest pobierana op艂ata likwidacyjna od 艣rodk贸w wyp艂acanych z Subkonta Sk艂adek Regularnych"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wysoko艣膰 op艂aty likwidacyjnej stanowi膮ca procent 艣rodk贸w wyp艂acanych z Subkonta Sk艂adek Regularnych:
99%
99%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Numer wpisu: 3525
Data wyroku: 2011-06-08
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia sp贸艂ka akcyjna w Sopocie
"W przypadku urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych nie stanowi膮cych fabrycznego wyposa偶enia pojazdu oraz w odniesieniu do pojazd贸w zarejestrowanych po raz pierwszy poza RP, z wyj膮tkiem pojazd贸w fabrycznie nowych, fakt monta偶u urz膮dzenia oraz jego sprawno艣膰 musz膮 by膰 potwierdzone stosownym pisemnym za艣wiadczeniem wydanym przez licencjonowan膮 stacj臋 obs艂ugi"
Numer wpisu: 3524
Data wyroku: 2009-12-30
D.A.S. Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ochrony Prawnej S.A. w Warszawie
"Sk艂adka ubezpieczeniowa nie podlega zwrotowi, je偶eli w czasie obowi膮zywania umowy ubezpieczenia zaistnia艂 wypadek ubezpieczeniowy, na podstawie kt贸rego ubezpieczyciel spe艂ni艂 艣wiadczenia ubezpieczeniowe lub by艂 zobowi膮zany do jego spe艂nienia"
Numer wpisu: 3523
Data wyroku: 2009-12-30
D.A.S. Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ochrony Prawnej S.A. w Warszawie
"Je偶eli ubezpieczyciel potwierdzi ochron臋 ubezpieczeniow膮 przynajmniej dla dw贸ch wypadk贸w ubezpieczeniowych w przeci膮gu jednego okresu ubezpieczenia albo kolejnych 12 miesi臋cy, w贸wczas mo偶e w terminie 30 dni od daty potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej rozwi膮za膰 umow臋 ubezpieczenia z zachowaniem 30 dni okresu wypowiedzenia"
Numer wpisu: 3507
Data wyroku: 2010-10-21
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. z siedzib膮 w Sopocie
"Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny: (…) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowi膮zku okre艣lonego w pkt.1), lecz bez zachowania obowi膮zku podania w zg艂oszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywisto艣ci膮 albo gdy naruszono ograniczenia w obrocie"
Numer wpisu: 3463
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Warta" sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"Odpowiedzialno艣膰 ubezpieczyciela w zakresie, o kt贸rym mowa (…) ko艅czy si臋 niezale偶nie od postanowie艅 umowy ubezpieczenia grupowego w dniu osi膮gni臋cia przez ubezpieczonego wieku 65 lat"
Numer wpisu: 3462
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Warta" sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"Odpowiedzialno艣膰 ubezpieczyciela w zakresie, o kt贸rym mowa (…) ko艅czy si臋 niezale偶nie od postanowie艅 umowy ubezpieczenia grupowego w dniu osi膮gni臋cia przez ubezpieczonego wieku 70 lat"
Numer wpisu: 3461
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Warta" sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"W przypadku, gdy na rzecz ubezpieczonego zawarta zosta艂a i w tym samym czasie obowi膮zuje wi臋cej ni偶 jedna umowa ubezpieczenia, o kt贸rej mowa w ust. 9, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno艣膰 i wyp艂aca 艣wiadczenie wy艂膮cznie na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej najwcze艣niej, z zastrze偶eniem ust.12. Odpowiedzialno艣膰 ubezpieczyciela z tytu艂u pozosta艂ych um贸w ubezpieczenia zawartych na rzecz ubezpieczonego jest wy艂膮czona"
Numer wpisu: 3460
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Warta" sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"Zaka偶enie Wirusem HIV / Nabyty Zesp贸艂 Niedoboru Odporno艣ci (w trakcie transfuzji krwi) – (…). Wszystkie poni偶sze warunki musz膮 by膰 spe艂nione, aby uzna膰 zasadno艣膰 艣wiadczenia (…) instytucja dokonuj膮ca transfuzji uznaje swoj膮 odpowiedzialno艣膰 (…)"
Numer wpisu: 3459
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Warta" sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"Podwy偶szenie sk艂adki regularnej w wyniku indeksacji nie powoduje podwy偶szenia sumy ubezpieczenia i g贸rnego limitu sumy ubezpieczenia pocz膮wszy od rocznicy polisy nast臋puj膮cej po osi膮gni臋ciu przez ubezpieczonego wieku 60 lat"
Numer wpisu: 3458
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Warta" sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"W wyj膮tkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego ubezpieczony, ma艂偶onek ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego nie mogli skontaktowa膰 si臋 z centrum operacyjnym i w zwi膮zku z tym sami ponie艣li koszty 艣wiadze艅 assistance medycznego (…) ubezpieczyciel mo偶e zwr贸ci膰 (…) w ca艂o艣ci b膮d藕 cz臋艣ciowo poniesione przez nich koszty, pod warunkiem zg艂oszenia si臋 do centrum operacyjnego najp贸藕niej w ci膮gu 5 dni kalendarzowych od daty zaistnienia zdarzenia uprawniaj膮cego do 艣wiadcze艅 assistance medycznego i przedstawienia wskazanych przez centrum operacyjne dokument贸w. Zwrot koszt贸w b臋dzie nast臋powa艂 po zaakceptowaniu przez centrum operacyjne"
Numer wpisu: 3457
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Warta" sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"Transport jest organizowany o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego i o ile stan zdrowia pacjenta utrudni skorzystanie z dost臋pnego publicznego lub prywatnego 艣rodka transportu"
Numer wpisu: 3456
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Warta" sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"Odpowiedzialno艣膰 ubezpieczyciela z tytu艂u wyst膮pienia u ubezpieczonego powa偶nego zachorowania dotyczy tylko tych rodzaj贸w powa偶nych zachorowa艅, kt贸re nie wyst膮pi艂y u ubezpieczonego przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka powa偶nego zachorowania"
Numer wpisu: 3455
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Warta" sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"Za dzie艅 wp艂aty sk艂adki uznaje si臋 dzie艅, w kt贸rym spe艂nione s膮 艂膮czne warunki: (…) i ubezpieczyciel otrzyma艂 informacj膮 (prawid艂owo okre艣lony tytu艂 wp艂aty) pozwalaj膮c膮 na przyporz膮dkowanie sk艂adki do umowy ubezpieczenia"
Numer wpisu: 3442
Data wyroku: 2010-12-16
Powszechny Zak艂ad Ubezpiecze艅 na 呕ycie Sp贸艂ka Akcyjna w Warszawie
"Odst膮pienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego skutkuje odst膮pieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego"
Numer wpisu: 3434
Data wyroku: 2012-04-17
Pramerica 呕ycie Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji sp贸艂ka akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
"Pisma kierowane do ubezpieczaj膮cego, ubezpieczonego lub uposa偶onego pod ich ostatni znany Pramerica 呕ycie TUiR SA adres korespondencyjny uwa偶a si臋 za dor臋czone i wywieraj膮ce skutki prawne po up艂ywie 30 dni od daty wys艂ania"
Numer wpisu: 3298
Data wyroku: 2011-02-02
"AXA 呕ycie Towarzystwo Ubezpiecze艅" S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"Axa zastrzega sobie w ka偶dym czasie prawo do zmiany zakresu us艂ug okre艣lonych w Regulaminie oraz mo偶liwo艣膰 zaprzestania ich 艣wiadczenia"
Numer wpisu: 3195
Data wyroku: 2010-10-12
"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie" S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"Wraz z wnioskiem o wyp艂at臋 艢wiadczenia Ubezpieczeniowego z tytu艂u zgonu Ubezpieczonego z przyczyn innych ni偶 Nieszcz臋艣liwy Wypadek nale偶y z艂o偶y膰 w Nordea: orygina艂 Certyfikatu Ubezpieczenia"
Numer wpisu: 3194
Data wyroku: 2010-10-12
"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie" S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"Umowa Ubezpieczenia mo偶e by膰 zawarta na okres, w jakim Ubezpieczony zobowi膮zany jest sp艂aci膰 kredyt zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, z zastrze偶eniem, 偶e okres, na jaki zawierana jest Umowa Ubezpieczenia nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶 5 lat"
Numer wpisu: 3193
Data wyroku: 2010-10-12
"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie" S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"W przypadku zmiany adresu lub nazwy, o kt贸rej nie poinformowano na pi艣mie drugiej strony Umowy Ubezpieczenia, przyjmuje si臋, 偶e obowi膮zek zawiadomienia lub o艣wiadczenia zosta艂 przez t臋 stron臋 wype艂niony przez wys艂anie pisma pod ostatni znany adres, z zastrze偶eniem, i偶 o zmianie swojej siedziby lub nazwy Nordea mo偶e poinformowa膰 drog膮 og艂osze艅, zamieszczonych w prasie o zasi臋gu og贸lnokrajowym"
Numer wpisu: 3185
Data wyroku: 2011-02-15
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Ergo Hestia S.A. w Sopocie
"Ubezpieczyciel nie wyp艂aci 艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w 搂 14 ust. 1 pkt 2, je偶eli w dniu sk艂adania wniosku o ubezpieczenie na 偶ycie by艂a u Ubezpieczonego zdiagnozowana nieuleczalna choroba. Uznanie schorzenia za nieuleczaln膮 chorob臋 nast臋puje w oparciu o dokumentacj臋 medyczn膮 dotycz膮c膮 ww. schorzenia, na podstawie opinii lekarza konsultanta Ubezpieczyciela, wydanej zgodnie ze stanem wiedzy lekarskiej na dzie艅 z艂o偶enia wniosku o ubezpieczenie na 偶ycie"
Numer wpisu: 3184
Data wyroku: 2011-02-15
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie Ergo Hestia S.A. w Sopocie
"Ubezpieczyciel nie wyp艂aci 艣wiadczenia z tytu艂u zgonu ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w ruchu l膮dowym, wodnym lub powietrznym, je偶eli zgon Ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku w ruchu l膮dowym, wodnym lub powietrznym zaistnia艂 bezpo艣rednio lub po艣rednio w nast臋pstwie:
– (…) pope艂nienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego pod gro藕b膮 kary, kwalifikowanego jako przest臋pstwo z winy umy艣lnej, co wykazano w toku post臋powania przygotowawczego (o ile na skutek 艣mierci Ubezpieczonego nie wydano w stosunku do niego prawomocnego orzeczenia s膮du),
– (…) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zalece艅 lekarza b膮d藕 niezleconego przez lekarza u偶ycia lek贸w lub narkotyk贸w przez Ubezpieczonego, (…)"
Numer wpisu: 3177
Data wyroku: 2011-02-14
Powszechny Zak艂ad Ubezpiecze艅 na 呕ycie sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"PZU 呕ycie SA ma prawo w ka偶dej chwili dokona膰 zmiany 艣wiadczeniodawcy"
Numer wpisu: 3068
Data wyroku: 2012-01-23
"Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia" S.A. z siedzib膮 w Sopocie
"Wyk艂adnia i interpretacja Regulaminu nale偶y wy艂膮cznie do Organizatora"
Numer wpisu: 3067
Data wyroku: 2012-01-23
"Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia" S.A. z siedzib膮 w Sopocie
"Organizator zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zmian w Regulaminie lub zako艅czenie Promocji przed terminem bez podania przyczyny"
Numer wpisu: 3066
Data wyroku: 2012-01-23
"Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia" S.A. z siedzib膮 w Sopocie
"Organizator nie odpowiada za niewykonanie postanowie艅 Regulaminu z przyczyn niemo偶liwych do przewidzenia, w tym awarii technicznych i niedost臋pno艣ci serwisu internetowego"
Numer wpisu: 3035
Data wyroku: 2012-01-18
Powszechny Zak艂ad Ubezpiecze艅 S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"Ubezpieczeniem nie s膮 obj臋te szkody: (…) w poje藕dzie wprowadzonym nielegalnie na obszar celny Unii Europejskiej tj. w贸wczas, gdy pojazd nie zosta艂 dostarczony lub zg艂oszony do miejsca kontroli celnej albo w zg艂oszeniu celnym lub innym dokumencie podano nieprawdziwe dane, o ile przyczyna tak rozumianej nielegalno艣ci nie usta艂a" (搂 8 ust. 1 pkt 10)
Numer wpisu: 2603
Data wyroku: 2011-03-14
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Cardif Polska" sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"Je偶eli Ubezpieczaj膮cy wp艂aci wszystkie zaleg艂e Sk艂adki ubezpieczeniowe w terminie do 90 dni licz膮c od dnia powstania zaleg艂o艣ci, Towarzystwo od dnia nast臋pnego po dniu uzupe艂nienia zaleg艂ej Skladki wznowi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u 艣wiadcze艅 okre艣lonych w 搂 2"
Numer wpisu: 2561
Data wyroku: 2011-04-14
Powszehny Zak艂ad Ubezpiecze艅 S.A. w Warszawie
"(…) Je偶eli Ubezpieczaj膮cy lub Ubezpieczony zmieni adres zamieszkania b膮d藕 siedziby i nie zawiadomi o tym PZU SA, skierowane pod ostatnio znany adres pismo PZU SA uwa偶a si臋 za skutecznie dor臋czone"
Numer wpisu: 2560
Data wyroku: 2011-04-07
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"1. TUiR WARTA S.A. nie odpowiada za szkody:
5) powsta艂e w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie by艂 dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazd贸w podlegaj膮cych rejestracji-gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie by艂 zarejestrowany lub nie posiada艂 wa偶nego badania technicznego"
Numer wpisu: 2522
Data wyroku: 2011-04-06
Compensa Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie sp贸艂ka akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie
"Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialno艣ci, je偶eli nieszcz臋艣liwy wypadek, w wyniku kt贸rego Osoba ubezpieczona ponios艂a 艣mier膰, zosta艂 spowodowany lub mia艂 miejsce w bezpo艣rednim nast臋pstwie uprawiania przez Osob臋 ubezpieczon膮 niebezpiecznych sport贸w, takich jak sporty lotnicze, w tym spadochroniarstwo i baloniarstwo, sporty wspinaczkowe i speleologia, sporty motorowe i motorowodne, skoki na gumowej linie, nurkowanie na g艂臋boko艣膰 wi臋ksz膮 ni偶 10 m."
Numer wpisu: 2322
Data wyroku: 2010-12-01
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpiecze艅 sp贸艂ka akcyjna w Warszawie
"Je偶eli ubezpieczaj膮cy zmieni艂 adres b膮d藕 siedzib臋 i nie zawiadomi艂 o tym HDI, zawiadomienia lub o艣wiadczenia, skierowane przez HDI listem poleconym na ostatni adres b膮d藕 siedzib臋 ubezpieczaj膮cego, wywieraj膮 skutki prawne w chwili, w kt贸rej dosz艂oby do niego, gdyby nie zmieni艂 adresu b膮d藕 siedziby"
Numer wpisu: 2311
Data wyroku: 2011-01-24
ING Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"[…] Je偶eli Ubezpieczaj膮cy, Uposa偶ony, lub inny adresat korespondencji zmieni艂 adres korespondencyjny i nie powiadomi艂 o tym Ubezpieczyciela w formie wskazanej w ust. 1, to przyjmuje si臋, 偶e Ubezpieczyciel przekaza艂 korespondencj臋 i wywiera ona skutki prawne po up艂ywie 30 dni od dnia jej wys艂ania na ostatni podany adres"
Numer wpisu: 2305
Data wyroku: 2011-01-14
Aviva Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie S.A. w Warszawie
"Pisma towarzystwa skierowane pod ostatni znany towarzystwu adres ubezpieczaj膮cego, uczestnika, uposa偶onego, uposa偶onego zast臋pczego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia, uwa偶a si臋 za dor臋czone po up艂ywie trzydziestu dni od dnia ich wys艂ania"
Numer wpisu: 2161
Data wyroku: 2010-05-14
Uniqa Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie sp贸艂ka akcyjna w 艁odzi
"Op艂ata likwidacyjna (koszt wykupu 艣rodk贸w zgromadzonych na ORJU sk艂adek regularnych) – przy dokonaniu ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100% je偶eli sk艂adki regularne by艂y 艂膮cznie op艂acane kr贸cej ni偶 1 rok"
Numer wpisu: 2035
Data wyroku: 2010-04-14
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia sp贸艂ka akcyjna w Sopocie
"S膮dem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania ewentualnych spor贸w w zakresie 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 jest S膮d powszechny RP wg siedziby STU Ergo Hestia S.A. w Sopocie"
Numer wpisu: 2013
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych w Poznaniu
"9. Ubezpieczyciel ma prawo do potr膮cenia z odszkodowania rat sk艂adki jeszcze nie wymagalnych niezale偶nie od tego, kt贸rego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wyp艂ata"
Numer wpisu: 2012
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych w Poznaniu
"7. Ustalenie warto艣ci szkody (w przypadku wybrania wariantu kosztorysowego) nast臋puje na podstawie wyceny dokonanej przez ubezpieczyciela. Wyceny dokonuje si臋 w oparciu o zasady systemu Audatex (bez uwzgl臋dnienia podatku VAT)"
Numer wpisu: 2011
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych w Poznaniu
"6. Niezale偶nie od obowiazk贸w okre艣lonych w 搂搂 19-22 w ubezpieczeniu autocasco do obowi膮zk贸w ubezpieczaj膮cego nale偶y:
5) przed艂o偶enie oryginalnych dokument贸w (w przypadku kradzie偶y) potwierdzaj膮cych pochodzenie pojazdu i umo偶liwiaj膮cych jego identyfikacj臋 (np. brief, dokument odprawy celnej, umowa kupna-sprzeda偶y, faktura zakupu, karta pojazdu) oraz kompletu oryginalnych kluczy s艂u偶膮cych do otwarcia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem urz膮dze艅 uruchamiaj膮cych systemy zabezpieczaj膮ce przed kradzie偶膮 (piloty, immobilizery, karty magnetyczne itp), chyba, 偶e pojazd zosta艂 utracony w wyniku rozboju"
Numer wpisu: 2010
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych w Poznaniu
"4. Ubezpieczenie nie obejmuje tak偶e szk贸d powsta艂ych w okoliczno艣ciach innych ni偶 okre艣lone w zg艂aszaniu szkody dokonanym w Towarzystwie"
Numer wpisu: 2009
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych w Poznaniu
"3.Ubezpieczenie nie obejmuje tak偶e szk贸d powsta艂ych: w wyniku kradzie偶y radia lub radioodtwarzacza z odejmowanym panelem czo艂owym gdy ubezpieczaj膮cy nie mo偶e przedstawi膰 tego panela towarzystwu"
Numer wpisu: 2008
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych w Poznaniu
"2.Ubezpieczenie nie obejmuje tak偶e szk贸d powsta艂ych w poje藕dzie, kt贸rego kieruj膮cy w chwili wypadku znajdowa艂 si臋 w stanie nietrze藕wo艣ci lub stanie wskazuj膮cycm na spo偶ycie alkoholu, by艂 pod wp艂ywem narkotyk贸w, 艣rodk贸w psychotropowych lub innych podobnie dzia艂aj膮cych 艣rodk贸w, a tak偶e gdy kierowca pojazdu bez uzasadnionej przyczyny oddali艂 si臋 z miejsca wypadku"
Numer wpisu: 2007
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych w Poznaniu
"1. Ubezpieczenie nie obejmuje tak偶e szk贸d powsta艂ych w wyniku kradzie偶y pojazdu lub jego cz臋艣ci albo u偶ycia pojazdu bez zgody w艂a艣ciciela, je偶eli:
a) w chwili dokonania kradzie偶y pojazd nie by艂 nale偶ycie zabezpieczony (…)
d) poszkodowany nie przed艂o偶y艂 ubezpieczycielowi orygina艂u dowodu rejestracyjnego i innych orygina艂贸w dokument贸w pojazdu na podstawie kt贸rych pojazd by艂 dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz kompletu kluczy s艂u偶膮cych do otwarcia i uruchomienia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem urz膮dze艅 uruchamiaj膮cych urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce przed kradzie偶膮 (piloty immobilizery, karty magnetyczne itp) chyba, 偶e pojazd zosta艂 utracony w wyniku rozboju"
Numer wpisu: 2001
Data wyroku: 2008-06-10
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa Sp贸艂ka Akcyjna w Warszawie
"1. W razie powstania szkody polegaj膮cej na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (wyposa偶enia dodatkowego) ubezpieczyciel ustala w ocenie technicznej:
1. zakres uszkodze艅, kt贸rych powstanie pozostaje w zwi膮zku przyczynowym ze zdarzeniem, za kt贸rego nast臋pstwo Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno艣膰,
2. cz臋艣ci pojazdu podlegajace wymianie lub naprawie w nast臋pstwie tego zdarzenia,
3. czas robocizny niezb臋dny do wykonania naprawy,
4. maksymalne stawki za roboczogodzin臋 naprawy,
5. zu偶ycie eksploatacyjne cz臋艣ci pojazdu (ogumienia, t艂umik贸w, katalizator贸w, akumulatora itd.)
Ubezpieczyciel uwzgl臋dnia koszty naprawy dokonanej wy艂膮cznie w zakresie okre艣lonym w ocenie technicznej i technologicznie koniecznej w zwi膮zku ze szkod膮, udokumentowane imiennymi rachunkami.
i
2. Je偶eli naprawa pojazdu nie zosta艂a udokumentowana imiennymi rachunkami wysoko艣膰 odszkodowania nie uwzgl臋dnia podatku VAT"
Numer wpisu: 1749
Data wyroku: 2008-06-16
ING Towarzystwo ubezpiecze艅 na 呕ycie S.A. w Warszawie
"Warto艣膰 wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadaj膮cej na dan膮 umow臋 g艂贸wn膮 z wy艂膮czeniem rezerwy na 艣wiadczenie dodatkowe umowy g艂ownej, zgodnie z poni偶sz膮 tabel膮:
– Liczba pe艂nych lat polisowych, za kt贸re op艂acono wszystkie sk艂adki ca艂kowite;
– Warto艣膰 wykupu jako procent rezerwy matematycznej przypadaj膮cej na dan膮 umow臋 g艂贸wn膮 z wy艂膮czeniem rezerwy na 艣wiadczenie dodatkowe umowy g艂贸wnej:
a) 2 lata – 80 % warto艣ci wykupu,
b) 3 lata – 85 % warto艣ci wykupu,
c) 4 lata – 90 % warto艣ci wykupu,
d) 5 i wi臋cej lat – 95 % warto艣ci wykupu.
Wysoko艣膰 warto艣ci wykupu oblicza si臋 wed艂ug stanu rezerwy matematycznej przypadaj膮cej na umow臋 g艂贸wn膮 z wy艂膮czeniem rezerwy na 艣wiadczenie dodatkowe umowy g艂贸wnej, na wcze艣niejszy z dni (dalej: dzie艅 warto艣ci wykupu):
a) dzie艅 nast臋puj膮cy po ostatnim dniu op艂aconego okresu, tj. termin p艂atno艣ci sk艂adki ca艂kowitej najdawniej wymagalnej
albo
b) dzie艅 rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia umowy g艂贸wnej.
Warto艣膰 wykupu, obliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, jest pomniejszana o sum臋 zaleg艂ych sk艂adek ca艂kowitych lub powi臋kszana o cz臋艣膰 op艂aconej sk艂adki ca艂kowitej nale偶nej za okres, w jakim Ubezpieczyciel nie b臋dzie udziela艂 ochrony ubezpieczeniowej.
Gdy sk艂adka za umow臋 g艂贸wn膮 zosta艂a op艂膮cona jednorazowo, Ubezpieczaj膮cy nabywa prawo do wyp艂aty warto艣ci wykupu dnia nast臋pnego, licz膮c od dnia rozpocz臋cia odpowiedzialno艣ci. Warto艣膰 wykupu stanowi wtedy 95 % rezerwy matematycznej z wy艂膮czeniem rezerwy na 艣wiadczenie dodatkowe umowy g艂贸wnej, przypadaj膮cej na dan膮 umow臋 g艂贸wn膮 w dniu rozwi膮zania umowy g艂贸wnej.
Je偶eli dzie艅 warto艣ci wykupu przypada po przekszta艂ceniu umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk艂膮dkowe, to warto艣膰 wykupu stanowi 95 % rezerwy matematycznej z wy艂膮czeniem rezerwy na 艣wiadczenie dodatkowe umowy g艂贸wnej."
Numer wpisu: 1719
Data wyroku: 2009-08-03
Aviva – Towarzystwo Ubezpiecze艅 Og贸lnych S.A. w Warszawie
"Nie odpowiadamy r贸wnie偶 za szkody, je偶eli dosz艂o do niej w innych okoliczno艣ciach ni偶 podano przy jej zg艂oszeniu."
Numer wpisu: 1716
Data wyroku: 2005-02-22
Pozwany: Amplico Life Pierwsze Ameryka艅sko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na 呕ycie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"W przypadku opisanym w pkt e) Towarzystwo na 偶yczenie Ubezpieczonego zwr贸ci sk艂adk臋 w wysoko艣ci proporcjonalnej do okresu odbywania przeze艅 s艂u偶by wojskowej."
Numer wpisu: 1715
Data wyroku: 2005-02-22
Amplico Life Pierwsze Ameryka艅sko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na 呕ycie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"Bez wzgl臋du na postanowienia umowy ubezpieczenia dotycz膮ce wieku Ubezpieczonego, zawarcie niniejszej umowy dodatkowej po dniu 60-tych urodzin Ubezpieczonego jest bezskuteczne i nie rodzi 偶adnych zobowi膮za艅 Towarzystwa, z wyj膮tkiem obowi膮zku zwrotu otrzymanych sk艂adek na 偶膮danie Ubezpieczaj膮cego."
Numer wpisu: 1714
Data wyroku: 2005-02-22
Amplico Life Pierwsze Ameryka艅sko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na 呕ycie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"Bez wzgl臋du na postanowienia umowy ubezpieczenia dotycz膮ce wieku Ubezpieczonego, zawarcie niniejszej umowy dodatkowej po dniu sze艣膰dziesi膮tych pierwszych (61) urodzin Ubezpieczonego lub obj臋tego niniejsz膮 umow膮 dodatkow膮 jego wsp贸艂ma艂偶onka jest bezskuteczne i nie rodzi 偶adnych zobowi膮za艅 Towarzystwa, z wyj膮tkiem obowi膮zku zwrotu otrzymanych sk艂adek na 偶膮danie Ubezpieczaj膮cego."
Numer wpisu: 1713
Data wyroku: 2005-02-22
Amplico Life Pierwsze Ameryka艅sko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na 呕ycie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"Je偶eli niniejsza umowa dodatkowa wyga艣nie lub zostanie rozwi膮zana w inny spos贸b, obowi膮zek op艂acania sk艂adek ustaje i Towarzystwo nie ponosi z jej tytu艂u 偶adnej odpowiedzialno艣ci z wyj膮tkiem ewentualnego zwrotu cz臋艣ci ostatniej sk艂adki na 偶膮danie Ubezpieczaj膮cego za okres nie obj臋ty ochron膮 ubezpieczeniow膮 oraz dodatkowych sk艂adek wp艂aconych po rozwi膮zaniu umowy."
Numer wpisu: 1712
Data wyroku: 2005-02-22
Amplico Life Pierwsze Ameryka艅sko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na 呕ycie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"Wyp艂ata nie zostanie dokonana, je偶eli obra偶enia fizyczne powsta艂y bezpo艣rednio lub po艣rednio, ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo: (鈥) b) w wyniku podr贸偶y 艂odzi膮 podwodn膮, lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym 艣rodkiem transportu w charakterze pasa偶era lub innym, z wyj膮tkiem lotu w charakterze pasa偶era samolotem pasa偶erskich linii lotniczych odbywanego na ustalonej trasie i wed艂ug zaplanowanego rozk艂adu."
Numer wpisu: 1711
Data wyroku: 2005-02-22
Amplico Life Pierwsze Ameryka艅sko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na 呕ycie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"Zawiadomienia, o艣wiadczenia i wnioski Ubezpieczaj膮cego, Ubezpieczonego lub Uposa偶onego zwi膮zane z umow膮 winny by膰 dor臋czone na pi艣mie za potwierdzeniem odbioru w Biurze G艂贸wnym Towarzystwa lub listem poleconym na jego adres. Pismo Towarzystwa dostarczone pod ostatni wskazany adres Ubezpieczaj膮cego, Ubezpieczonego lub Uposa偶onego uznaje si臋 za prawid艂owo dor臋czone."
Numer wpisu: 1682
Data wyroku: 2007-08-20
Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie "Cardif Polska" S.A. w Warszawie
"Wyp艂ata 艣wiadczenia z tytu艂u niniejszej opcji dodatkowej powoduje zako艅czenie Umowy ubezpieczenia i wyga艣ni臋cie ochrony ubezpieczeniowej."
Numer wpisu: 1654
Data wyroku: 2009-02-25
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Interrisk S.A. Vienna Insurance Group z siedzib膮 w Warszawie
"Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w okoliczno艣ciach innych, ni偶 podano w zg艂oszeniu szkody."
Numer wpisu: 1652
Data wyroku: 2009-05-04
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji Warta S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"Koszt cz臋艣ci zamiennych z uwzgl臋dnieniem procentowo ustalonego rynkowego ubytku warto艣ci cz臋艣ci – nie przekraczaj膮cego procentowo ustalonego poziomu ubytku warto艣ci rynkowej pojazdu ustalonego przez TUiR Warta S.A. – okre艣lonego w kalkulacji naprawy."
Numer wpisu: 1583
Data wyroku: 2007-05-25
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Compensa Sp贸艂ka Akcyjna w Warszawie
"Wysoko艣膰 odszkodowania pomniejsza si臋 o procent udzielonej zni偶ki za zastosowanie dodatkowych zabezpiecze艅, je偶eli nie zadzia艂a艂y one w momencie zaj艣cia zdarzenia, kt贸re spowodowa艂o szkod臋."
Numer wpisu: 1582
Data wyroku: 2007-05-25
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Compensa Sp贸艂ka Akcyjna w Warszawie
"W przypadku odst膮pienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez kt贸r膮kolwiek ze stron, sk艂adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, je偶eli w okresie ubezpieczenia nie nast膮pi艂a wyp艂ata odszkodowania (艣wiadczenia) lub Compensa nie jest zobowi膮zana do jego wyp艂aty."
Numer wpisu: 1581
Data wyroku: 2007-05-25
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Compensa Sp贸艂ka Akcyjna w Warszawie
"W przypadku odst膮pienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez kt贸r膮kolwiek ze stron, sk艂adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, je偶eli w okresie ubezpieczenia nie nast膮pi艂a wyp艂ata odszkodowania lub Compensa nie jest zobowi膮zana do jego wyp艂aty."
Numer wpisu: 1529
Data wyroku: 2005-02-02
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe "ERGO-HESTIA" S.A. w Sopocie
鈥濿 braku zapisu na s膮d polubowny spory wynikaj膮ce z umowy ubezpieczenia rozstrzyga s膮d powszechny w艂a艣ciwy dla siedziby ubezpieczyciela.鈥
Numer wpisu: 1514
Data wyroku: 2007-08-07
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Cigna Stu" S.A. w Warszawie
鈥濿 razie kradzie偶y (zagini臋cia) pojazdu, Cigna Stu S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadaj膮cej warto艣ci pojazdu na dzie艅 ustalania odszkodowania.鈥
Numer wpisu: 1508
Data wyroku: 2008-06-05
Polskie Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. z/s w Warszawie
鈥濿 przypadku utraty dokument贸w okre艣lonych w ust. 3 i 4, zgubienia, wymiany lub dorobienia kluczyk贸w do pojazdu, wymiany zamk贸w, Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest niezw艂ocznie zg艂osi膰 ten fakt w biurze najbli偶szej jednostki organizacyjnej PTU SA (oddzia艂, filia) i uzyska膰 pisemne potwierdzenie tego zg艂oszenia. PTU SA wydaje takie potwierdzenie po wykonaniu ogl臋dzin ubezpieczonego pojazdu. Niedope艂nienie tego obowi膮zku w przypadku kradzie偶y pojazdu lub jego zaboru w celu kr贸tkotrwa艂ego u偶ycia jest podstaw膮 do odmowy wyp艂aty odszkodowania.鈥
Numer wpisu: 1492
Data wyroku: 2007-05-18
Link 4 Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. z/s w Warszawie
鈥 Link 4 jest uprawniony do stosownego zmniejszenia odszkodowania lub odmowy wyp艂aty w ca艂o艣ci, je艣li kierowca ubezpieczonego samochodu, ubezpieczony lub osoba dzia艂aj膮ca w jego imieniu, odst膮pi od okre艣lonych w par. 19 wymog贸w, a w szczeg贸lno艣ci je艣li: 20.1 przyczyni si臋 do powstania lub zwi臋kszenia szkody鈥.
Numer wpisu: 1463
Data wyroku: 2007-01-16
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie
鈥濿 odniesieniu do skutk贸w prawnych niezap艂acenia kolejnej raty sk艂adki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie maj膮 postanowienia ust.2鈥
Numer wpisu: 1462
Data wyroku: 2007-01-16
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie
鈥濲e偶eli zap艂ata sk艂adki lub jej pierwszej raty zosta艂a odroczona w stosunku do pocz膮tku okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno艣膰 przed zap艂aceniem sk艂adki lub jej pierwszej raty, niezap艂acenie sk艂adki lub pierwszej raty sk艂adki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela b臋dzie traktowane jako odst膮pienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela z up艂ywem 14-go dnia od wyznaczonego terminu p艂atno艣ci sk艂adki lub pierwszej raty sk艂adki bez konieczno艣ci sk艂adania odr臋bnego o艣wiadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzaj膮cego stanowi zawiadomienie ubezpieczaj膮cego o odst膮pieniu od umowy鈥
Numer wpisu: 1450
Data wyroku: 2005-11-03
Powszechny Zak艂ad Ubezpiecze艅 S.A. w Warszawie
" Sk艂adk臋 podlegaj膮c膮 zwrotowi pomniejsza si臋 o 10%. Pomniejszenia o 10% nie stosuje si臋 je偶eli sk艂adka podlegaj膮ca zwrotowi zostaje zaliczona na poczet kolejnej umowy ubezpieczenia autocasco lub w przypadku gdy w艂a艣ciciel pojazdu posiada w PZU S.A. ubezpieczenie autocasco innego pojazdu. "
Numer wpisu: 1428
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. w 艁odzi
" W przypadku wyst膮pienia szkody obj臋tej ochron膮, osoby obj臋te ochron膮 ubezpieczeniow膮 obowi膮zane s膮: (…) najp贸藕niej w terminie trzech dni od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomi膰 UNIQA TU S.A. o jej powstaniu, a w przypadku kradzie偶y z w艂amaniem lub rabunku- w ci膮gu 24 godzin."
Numer wpisu: 1427
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. w 艁odzi
" Je偶eli rozwi膮zanie umowy nast膮pi艂o po rozpocz臋ciu okresu ubezpieczenia, zwrotowi podlega r贸偶nica pomi臋dzy sk艂adk膮 pobran膮 a sk艂adk膮 nale偶n膮 za wykorzystany okres ubezpieczenia, zwi臋kszon膮 o koszty poniesione przez UNIQA TU S.A. (…) Miesi膮c rozpocz臋ty (nawet 1 dzie艅) liczy si臋 jako wykorzystany."
Numer wpisu: 1426
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. w 艁odzi
" Ograniczenia odpowiedzialno艣ci. Ubezpieczeniem nie s膮 obj臋te szkody: wynik艂e z powodu dzia艂ania ha艂asu, wibracji, ciep艂a, wody, zagrzybienia lub innych podobnych czynnik贸w. "
Numer wpisu: 1425
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. w 艁odzi
" Oszkodowania i rekompensaty z innych 藕r贸de艂. Wysoko艣膰 odszkodowania ulega pomniejszeniu o odszkodowania i rekompensaty przys艂uguj膮ce osobom poszkodowanym z innych 藕r贸de艂. "
Numer wpisu: 1424
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. w 艁odzi
" Ubezpieczonemu przys艂uguje zwrot sk艂adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warunkiem, 偶e UNIQA TU S.A. nie wyp艂aci艂o odszkodowania i nie b臋dzie zobowi膮zane do wyp艂acenia odszkodowania z tytu艂u zawartej umowy."
Numer wpisu: 1423
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpiecze艅 S.A. w 艁odzi
" W przypadku rozwi膮zania umowy ubezpieczenia przed up艂ywem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, sk艂adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie nast膮pi艂o zdarzenie, w zwi膮zku z kt贸rym UNIQA TU S.A. wyp艂aci艂o b膮d藕 wyp艂aci odszkodowanie lub 艣wiadczenie. "
Numer wpisu: 1368
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Allianz Polska S.A. w Warszawie
" Po wyst膮pieniu szkody ka偶da ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ci膮gu 30 dni od dnia wyp艂aty odszkodowania lub od dnia otrzymania przez w艂a艣ciciela pojazdu odmowy odszkodowania"
Numer wpisu: 1367
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Allianz Polska S.A. w Warszawie
" Zwrot sk艂adki nie przys艂uguje, je偶eli w okresie ubezpieczenia zaistnia艂o zdarzenie, w zwi膮zku z kt贸rym Allianz Polska wyp艂aci艂o lub jest zobowi膮zane do wyp艂aty odszkodowania"
Numer wpisu: 1358
Data wyroku: 2007-01-30
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Compensa Sp贸艂ka Akcyjna w Warszawie
" W razie niedope艂nienia przez ubezpieczaj膮cego kt贸regokolwiek z wy偶ej wymienionych obowi膮zk贸w ubezpieczyciel mo偶e odm贸wi膰 wyp艂aty odszkodowania w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci."
Numer wpisu: 1324
Data wyroku: 2007-01-03
Powszechny Zak艂ad Ubezpiecze艅 S.A. w Warszawie
" Wiek osoby liczony jest na ostatni dzie艅 roku, na kt贸ry przypada data urodzenia."
Numer wpisu: 1323
Data wyroku: 2007-07-03
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie
" W odniesieniu do skutk贸w prawnych niezap艂acenia kolejnej raty sk艂adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie maj膮 postanowienia ust. 2."
Numer wpisu: 1322
Data wyroku: 2007-07-03
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie
" Je偶eli zap艂ata sk艂adki lub jej pierwszej raty zosta艂a odroczona w stosunku do pocz膮tku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno艣膰 przed zap艂aceniem sk艂adki lub jej pierwszej raty, niezap艂acenie sk艂adki lub pierwszej raty sk艂adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela b臋dzie traktowane jako odst膮pienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z up艂ywem dnia wyznaczonego w umowie jako termin p艂atno艣ci sk艂adki lub pierwszej raty sk艂adki (o godzinie 0:00 dnia nast臋pnego po tym terminie), bez konieczno艣ci sk艂adania odr臋bnego o艣wiadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzaj膮cego stanowi zawiadomienie Ubezpieczaj膮cego o odst膮pieniu od umowy."
Numer wpisu: 1316
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku, gdy ubezpieczaj膮cy dowiedzia艂 si臋 o osobie sprawcy rabunku lub miejscu znajdowania si臋 utraconych przedmiot贸w codziennego u偶ytku, obowi膮zany jest niezw艂ocznie zawiadomi膰 o tym fakcie policj臋 oraz Wart臋 i d膮偶y膰 do ich odzyskania"
Numer wpisu: 1315
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Warta nie odpowiada za szkody (…) zaistnia艂e w sytuacji, gdy poszkodowany by艂 pod wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w lub innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych"
Numer wpisu: 1314
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku, gdy Warta wyp艂aci艂a odszkodowanie za szkod臋 polegaj膮c膮 na uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nast膮pi艂a ponowna szkoda obejmuj膮ca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wyp艂aca si臋 w wysoko艣ci r贸偶nicy, jaka wyst臋puje mi臋dzy ustalonym na nowo odszkodowaniem, a odszkodowaniem wyp艂aconym za poprzedni膮 szkod臋"
Numer wpisu: 1313
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku, gdy ubezpieczaj膮cy dowiedzia艂 si臋 o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania si臋 utraconych ruchomo艣ci domowych, obowi膮zany jest niezw艂ocznie zawiadomi膰 o tym fakcie policj臋 oraz Wart臋 i d膮偶y膰 do ich odzyskania"
Numer wpisu: 1312
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Umowa ubezpieczenia mo偶e by膰 rozwi膮zana (…) przez ka偶d膮 ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesi臋cznego okresu wypowiedzenia w przypadku wyp艂aty odszkodowania lub dor臋czenia przez Wart臋 odmowy wyp艂aty odszkodowania (…)"
Numer wpisu: 1311
Data wyroku: 2007-10-11
Pozwany: Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Umow臋 ubezpieczenia uwa偶a si臋 za zawart膮 z chwil膮 dor臋czenia ubezpieczaj膮cemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia"
Numer wpisu: 1310
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku, gdy Warta wyp艂aci艂a odszkodowanie za szkod臋 polegaj膮c膮 na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nast膮pi艂a ponowna szkoda obejmuj膮ca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wyp艂aca si臋 w wysoko艣ci r贸偶nicy, jaka wyst臋puje mi臋dzy ustalonym na nowo odszkodowaniem, a odszkodowaniem wyp艂aconym za poprzedni膮 szkod臋"
Numer wpisu: 1309
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku odst膮pienia od umowy ubezpieczenia lub rozwi膮zania umowy ubezpieczenia sk艂adk臋 podlegaj膮c膮 zwrotowi ustala si臋 proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczy si臋 w pe艂nych miesi膮cach ubezpieczenia. Za miesi膮c ubezpieczenia przyjmuje si臋 okres 30 dni. Od zwracanej kwoty sk艂adki potr膮ca si臋 koszty manipulacyjne w wysoko艣ci 20% nie wi臋cej jednak ni偶 150 z艂"
Numer wpisu: 1308
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Umowa ubezpieczenia mo偶e by膰 rozwi膮zana przez ka偶d膮 ze stron w drodze pisemnego miesi臋cznego okresu wypowiedzenia w przypadku wyp艂aty odszkodowania lub dor臋czenia przez Wart臋 odmowy wyp艂aty odszkodowania"
Numer wpisu: 1307
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Zwrot sk艂adki nie przys艂uguje, je艣li Warta wyp艂aci艂a ubezpieczonemu odszkodowanie b膮d藕 mo偶e by膰 zobowi膮zana do wyp艂aty odszkodowania"
Numer wpisu: 1306
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Umowa ubezpieczenia mo偶e by膰 rozwi膮zana w drodze pisemnego miesi臋cznego wypowiedzenia przez ka偶d膮 ze stron umowy w przypadku wyp艂aty odszkodowania lub dor臋czenia przez Wart臋 odmowy wyp艂aty odszkodowania"
Numer wpisu: 1305
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku odst膮pienia od umowy lub jej wypowiedzenia nast膮pi zwrot cz臋艣ci sk艂adki z potr膮ceniem koszt贸w manipulacyjnych wynosz膮cych 10% wysoko艣ci zwracanej sk艂adki – nie wi臋cej ni偶 200 z艂otych"
Numer wpisu: 1291
Data wyroku: 2007-10-02
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Compensa S.A. z siedzib膮 w Warszawie
"Compensa nie odpowiada za szkody powsta艂e w okoliczno艣ciach innych ni偶 podane w zg艂oszeniu szkody"
Numer wpisu: 1265
Data wyroku: 2006-10-23
Uniqa Towarzystwo Ubezpiecze艅 Sp贸艂ka Akcyjna w 艁odzi
" Wycena koszt贸w naprawy obejmuje: a) koszt robocizny ustalony wg warto艣ci netto (bez uwzgl臋dnienia podatku) w oparciu o: – naprawcze normy czasowe okre艣lone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez Uniqa TU S.A, – 艣redni膮 stawk臋 za 1 roboczogodzin臋, stosowan膮 na terenie dzia艂alno艣ci jednostki terenowej, kt贸ra zawar艂a umow臋 ubezpieczenia lub w miejscu naprawy pojazdu, pod warunkiem braku mo偶liwo艣ci dokonania naprawy na terenie dzia艂alno艣ci ww. jednostki; b) koszty cz臋艣ci zamiennych i materia艂贸w wed艂ug warto艣ci netto (tzn. bez uwzgl臋dnienia podatku, c艂a, akcyzy, itp..) ustalonych na podstawie katalog贸w Eurotax, Audatex lub innych uznanych przez UNIQA TU S.A. (…)"
Numer wpisu: 1264
Data wyroku: 2007-06-12
Towarzystwo Ubezpiecze艅 i Reasekuracji Warta S.A. z siedzib膮 w Warszawie
" Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd: wprowadzony do kraju z zachowaniem obowi膮zku okre艣lonego w punkcie 1, lecz bez zachowania obowi膮zku podania w zg艂oszeniu celnym lub innym dokumencie, danych zgodnych z rzeczywisto艣ci膮 b膮d藕, gdy naruszono ograniczenia w obrocie"
Numer wpisu: 1244
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" Je偶eli zosta艂a udzielona zni偶ka sk艂adki z tytu艂u zastosowania zabezpiecze艅 antyw艂amaniowych, a zabezpieczenie to w momencie powstania szkody (鈥) nie zadzia艂a艂o (鈥), Ubezpieczyciel mo偶e zmniejszy膰 odszkodowanie o procent udzielonej zni偶ki"
Numer wpisu: 1243
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" Zwrot sk艂adki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia nast膮pi po potr膮ceniu koszt贸w manipulacyjnych w wysoko艣ci 20% zwracanej sk艂adki"
Numer wpisu: 1242
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" Zwrot sk艂adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nast膮pi po potr膮ceniu koszt贸w manipulacyjnych w wysoko艣ci 20% zwracanej sk艂adki"
Numer wpisu: 1241
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" W razie odst膮pienia od umowy sk艂adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wyst膮pi艂a szkoda, za kt贸r膮 Ubezpieczyciel wyp艂aci艂 odszkodowanie lub jest zobowi膮zany do jego wyp艂acenia"
Numer wpisu: 1240
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" W razie wypowiedzenia umowy sk艂adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wyst膮pi艂a szkoda, za kt贸r膮 Ubezpieczyciel wyp艂aci艂 odszkodowania lub jest zobowi膮zany do jego wyp艂acenia"
Numer wpisu: 1239
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" W razie wypowiedzenia umowy sk艂adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wyst膮pi艂a szkoda, za kt贸r膮 Ubezpieczyciel wyp艂aci艂 lub zobowi膮zany jest do wyp艂acenia odszkodowania"
Numer wpisu: 1238
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" W razie wypowiedzenia lub odst膮pienia od umowy sk艂adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wyst膮pi艂a szkoda, za kt贸r膮 Ubezpieczyciel wyp艂aci艂 lub zobowi膮zany jest do wyp艂acenia odszkodowania"
Numer wpisu: 1237
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" W razie wypowiedzenia lub odst膮pienia od umowy sk艂adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wyst膮pi艂a szkoda, za kt贸r膮 Ubezpieczyciel wyp艂aci艂 lub zobowi膮zany jest do wyp艂acenia odszkodowania lub 艣wiadczenia"
Numer wpisu: 1227
Data wyroku: 2006-06-26
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" Je偶eli na podstawie wniosku, z艂o偶onego dokumentu lub o艣wiadczenia Ubezpieczaj膮cy uzyska艂 nienale偶n膮 obni偶k臋 sk艂adki, Ubezpieczycielowi przys艂uguje prawo 偶膮dania dop艂aty sk艂adki wraz z odsetkami, a w przypadku gdy szkoda ju偶 powsta艂a – prawo obni偶enia odszkodowania o kwot臋 zani偶onej sk艂adki lub prawo ca艂kowitego jego odm贸wienia."
Numer wpisu: 1224
Data wyroku: 2006-12-21
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A. w Warszawie
" Bez wzgl臋du na wsp贸艂wyst臋puj膮ce przyczyny i zakres ubezpieczenia Zak艂ad Ubezpiecze艅 nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w ubezpieczonych nieruchomo艣ciach domowych wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikaj膮cych z faktu, 偶e jego konstrukcja lub wykonanie (monta偶 poszczeg贸lnych cz臋艣ci sk艂adowych) sta艂ych element贸w wyko艅czeniowych nie odpowiada normom obowi膮zuj膮cym w budownictwie."
Numer wpisu: 1223
Data wyroku: 2006-12-21
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A. w Warszawie
" Bez wzgl臋du na wsp贸艂wyst臋puj膮ce przyczyny i zakres ubezpieczenia, Zak艂ad Ubezpiecze艅 nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w skutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynik艂ych z faktu, 偶e jego konstrukcja lub wykonanie poszczeg贸lnych cz臋艣ci sk艂adowych nie odpowiada normom obowi膮zuj膮cym w budownictwie."
Numer wpisu: 588
Data wyroku: 2005-10-10
Powszechny Zak艂ad Ubezpiecze艅 na 偶ycie S.A. w Warszawie
鈥濷dpowiedzialno艣膰 PZU 偶ycie SA w odniesieniu do poszczeg贸lnych ubezpieczonych wygasa (…) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z up艂ywem ostatniego miesi膮ca za kt贸ry op艂acono sk艂adk臋, najp贸藕niej jednak z dniem rozwi膮zania umowy ubezpieczenia鈥
Numer wpisu: 587
Data wyroku: 2005-10-10
Powszechny Zak艂ad Ubezpiecze艅 na 偶ycie S.A. w Warszawie
鈥濷dpowiedzialno艣膰 PZU 偶ycie SA w odniesieniu do poszczeg贸lnych ubezpieczonych wygasa (…) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z up艂ywem ostatniego miesi膮ca za kt贸ry op艂acono sk艂adk臋, najp贸藕niej jednak z dniem rozwi膮zania umowy ubezpieczenia鈥
Numer wpisu: 488
Data wyroku: 2004-11-24
SAMPO Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie SA w Warszawie
鈥濿szystkie spory wynikaj膮ce z umowy ubezpieczenia b臋d膮 rozstrzygane przez S膮d Powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Towarzystwa鈥
Numer wpisu: 86
Data wyroku: 2003-10-29
PZU SA w Warszawie
鈥濲e偶eli w艂a艣ciciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporz膮dzania tym pojazdem nie wykona艂a obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w 搂 30-32 PZU mo偶e oddali膰 roszczenie lub odpowiednio zmniejszy膰 odszkodowanie鈥.
Rejestr klauzul niedozwolonych (abuzywnych), dotycz膮cych Us艂ug Ubezpieczeniowych.

skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj wi臋cej na blogu  czas Opublikowano: 2019-03-01

Odszkodowanie
Wygrywamy dla naszych klient贸w wysokie odszkodowania


Uzyskaj wysokie odszkodowanie. Ubezpieczyciel zanizy艂 szkod臋? Czujesz si臋 niezadowolony?
Zajrzyj tu.